DiCoLiLex ZH

烦恼 (fánnǎo) n.

1'tracas'Étiquette sémantique :负面情感fùmiàn qínggǎn'sentiment négatif'
Forme propositionnelle : 个人 X 因为 Y~
Régimes :
N = X~
Y~
Fonctions lexicales :Magn极大 [(的)] jídà'extrême'
巨大 [(的)] jùdà'énorme'
强烈 [(的)] qiángliè'fort'
深深 [(的)] shēnshēn'profond'
最大 [的] zuìdà'le plus grand'
AntiMagn一丝yìsī'un fil'
一点yīdiǎn'un peu'
Oper1感到 [~] gǎndào'ressentir'
[~] yǒu'avoir'
IncepOper1陷入 [~] xiànrù's'enfoncer'
Magn+Oper1充满 [~] chōngmǎn'se remplir de'
深感 [~] shēngǎn'ressentir profondément'
Magn--quant+IncepFunc0丛生 [~] cóngshēng'pulluler'
FinFunc0(litt.) 烟消云散yānxiāoyúnsàn's'évaporer'
CausPredMinus减轻 [~] jiǎnqīng'diminuer'
CausPredPlus增加 [~] zēngjiā'augmenter'
增添 [~] zēngtiān'ajouter'
AntiVer+IncepOper1徒增 [~] tú zēng'augmenter inutilement'
LiquFunc0解决 [~] jiějué'résoudre'
排解 [~] páijiě'distraire'
消除 [~] xiāochú'éliminer'
Liqu1Func0摆脱 [~] bǎituō'se dégager'
抛掉 [~] pāodiào'se dépouiller'
抛开 [~] pāokāi'se dépouiller'
Gener [~ (的)] 情绪qíngxù'émotion'
[~ (的)] 心情xīnqíng'humeur'
V0烦恼_v#1fánnǎo'se tracasser'
S2烦恼_n#2fánnǎo'tracas'
[~]shì'chose'
[~ 的] 原因yuányīn'raison'
QSyn不安_nbù'ān'trouble'
担忧_ndānyōu'inquiétude'
害怕_nhàipà'peur'
焦虑_njiāolǜ'anxiété'
恐惧_nkǒngjù'peur'
忐忑_ntǎntè'inquiétude'
痛苦_n#1tòngkǔ'douleur'
忧愁_nyōuchóu'tristesse'
忧虑_nyōulǜ'souci'
忧伤_nyōushāng'chagrin'
QAnti高兴_ngāoxìng'contentement'
开心_nkāixīn'joie'
快乐_nkuàilè'joie'
幸福_nxìngfú'bonheur'
2'tracas'Étiquette sémantique :一种负面情感的对象yī zhǒng fùmiàn qínggǎn de duìxiàng'objet d'un sentiment négatif'
Forme propositionnelle : [ Y 是] 个人 X~
Régime :
N = X~
Fonctions lexicales :Magn巨大 [(的)] jùdà'énorme'
莫大 [(的)] mòdà'grand'
最大 [(的)] zuìdà'le plus grand'
Oper1[N =X~] shì'être'
QSyn痛苦_n#2tòngkǔ'douleur'
Xiaoyu Zhao, OLST © 2018
Cf. Zhao, Xiaoyu. (2018) Les collocations du champ sémantique des émotions en mandarin.
Mémoire de maîtrise, Département de linguistique et de traduction, Université de Montréal.
http://olst.ling.umontreal.ca/pdf/Zhao_Xiaoyu_2018_memoire.pdf [5Mo]