DiCoLiLex ZH

愤怒 (fènnù) n.

1'fureur'Étiquette sémantique :负面情感fùmiàn qínggǎn'sentiment négatif'
Forme propositionnelle : 个人 XY~
Régime :
N = XY~
Fonctions lexicales :Magn极大 [(的)] jídà'extrême'
巨大 [的] jùdà'énorme'
浓浓 [的] nóngnóng'dense'
强烈 [(的)] qiángliè'fort'
深深 [的] shēnshēn'profond'
最大 [的] zuìdà'le plus grand'
AntiMagn一丝yìsī'un fil'
一点yīdiǎn'un peu'
Oper1感到 [~] gǎndào'ressentir'
[~] yǒu'avoir'
ContOper1怀着 [~] huáizhe'porter'
怀有 [~] huáiyǒu'porter'
心怀 [~] xīnhuái'porter au cœur'
心存 [~] xīncún'garder au cœur'
Magn+Oper1充满 [~] chōngmǎn'être plein de'
出离 [~] chūlí'dépasser de'
深感 [~] shēngǎn'ressentir profondément'
CausOper1激起 [~] jīqǐ'provoquer'
引起 [~] yǐnqǐ'causer'
Perm1Manif表达 [~] biāodá'exprimer'
发泄 [~] fāxiè'épancher'
流露 出 [~] liúlù chū'révéler'
露出 [~] lùchū'montrer'
宣泄 [~] xuānxiè'épancher'
NonPerm1Manif掩饰 [~] yǎnshì'dissimuler'
NonPerm1Fact0克制 [~] kèzhì'contenir'
压抑 [~] yāyì'étouffer'
抑制 [~] yìzhì'réprimer'
FinFunc0平息 [~] píngxī'se calmer'
FinOper1放下 [~] fàngxià'déposer'
平息 [~] píngxī'calmer'
V0愤怒_v#1'être furieux'
Gener [~]gǎn'sentiment'
[~ (的)] 情绪qíngxù'émotion'
[~ (的)] 心情xīnqíng'humeur'
Figur [~ (的)] 光芒guāngmáng'rayon'
[~ (的)] 火焰huǒyàn'flamme'
[~ (的)] 火光huǒguāng'flamboiment'
QSyn火_nhuǒ'colère'
火气huǒqì'colère'
怒_n'colère'
怒火nùhuǒ'colère'
怒气nùqì'colère'
气_n'colère'
气愤_nqìfèn'indignation'
Xiaoyu Zhao, OLST © 2018
Cf. Zhao, Xiaoyu. (2018) Les collocations du champ sémantique des émotions en mandarin.
Mémoire de maîtrise, Département de linguistique et de traduction, Université de Montréal.
http://olst.ling.umontreal.ca/pdf/Zhao_Xiaoyu_2018_memoire.pdf [5Mo]