DiCoLiLex ZH

焦虑 (jiāolǜ) n.

1'anxiété'Étiquette sémantique :负面情感fùmiàn qínggǎn'sentiment négatif'
Forme propositionnelle : 个人 XY~
Régime :
N = XY~
Fonctions lexicales :Magn强烈 [(的)] qiángliè'fort'
深深 [(的)] shēnshēn'profond'
最大 [的] zuìdà'le plus grand'
AntiMagn淡淡 [(的)] dàndàn'léger'
一点yīdiǎn'un peu'
一丝yìsī'un fil'
Oper1感到 [~] gǎndào'ressentir'
[~] yǒu'avoir'
IncepOper1陷入 [~] xiànrù's'enfoncer'
ContOper1怀着 [~] huáizhe'porter'
心怀 [~] xīnhuái'porter au cœur'
心存 [~] xīncún'garder au cœur'
Magn+Oper1充满 [~] chōngmǎn'se remplir de'
深感 [~] shēngǎn'ressentir profondément'
满怀 [~] mǎnhuái'avoir le cœur plein de'
CausPredMinus缓解 [~] huǎnjiě'apaiser'
减轻 [~] jiǎnqīng'alléger'
减少 [~] jiǎnshǎo'réduire'
LiquFunc0解除 [~] jiěchú'débarrasser'
消除 [~] xiāochú'éliminer'
NonPerm1Fact0克服 [~] kèfú'surmonter'
战胜 [~] zhànshèng'vaincre'
Liqu1Func0摆脱 [~] bǎituō'se dégager'
抛开 [~] pāokāi'se dépouiller'
Gener [~ (的)] 情绪qíngxù'émotion'
[~] 心理xīnlǐ'psychologie'
[~ (的)] 心情xīnqíng'humeur'
V0焦虑_v#1jiāolǜ'être anxieux'
S2 [~ 的] 原因yuányīn'raison'
QSyn不安_nbù'ān'trouble'
担心_ndānxīn'inquiétude'
担忧_ndānyōu'inquiétude'
烦恼_nfánnǎo'tracas'
害怕_nhàipà'peur'
焦躁_njiāozào'nervosité'
焦灼_njiāozhuó'tourment'
紧张_njǐnzhānɡ'tension'
恐惧_nkǒngjù'peur'
忐忑_ntǎntè'inquiétude'
忧虑_nyōulǜ'souci'
QAnti安宁_nānníng'calme'
Xiaoyu Zhao, OLST © 2018
Cf. Zhao, Xiaoyu. (2018) Les collocations du champ sémantique des émotions en mandarin.
Mémoire de maîtrise, Département de linguistique et de traduction, Université de Montréal.
http://olst.ling.umontreal.ca/pdf/Zhao_Xiaoyu_2018_memoire.pdf [5Mo]