DiCoLiLex ZH

希望 (xīwàng) n.

1'espoir'Étiquette sémantique :情感qínggǎn'sentiment'
Forme propositionnelle : 个人 X事件 Y~
Régime :
N = X 对PROP= Y~
Fonctions lexicales :Magn很大 [(的)] hěndà'très grand'
极大 [(的)] jídà'extrême'
巨大 [(的)] jùdà'énorme'
莫大 [(的)] mòdà'immense'
强烈 [(的)] qiángliè'fort'
热烈 [(的)] rèliè'chaleureux'
最大 [的] zuìdà'le plus grand'
// 厚望hòuwàng'gros espoir'
// 热望rèwàng'chaud espoir'
AntiMagnxiǎo'petit'
一点yīdiǎn'un peu'
一丝yìsī'un fil'
Oper12 [对Y] 寄予 [~] jìyǔ'placer'
IncepOper1萌生 [~] méngshēng'germer'
ContOper12 [对Y] 抱着 [~] bàozhe'porter'
[对Y] 抱有 [~] biǎoyǒu'porter'
[对Y] 怀着 [~] huáizhe'porter'
[对Y] 心怀 [~] xīnhuái'porter au cœur'
[对Y] 心存 [~] xīncún'garder au cœur'
Oper2[~] yǒu'avoir'
FinOper1丧失 [~] sàngshī'perdre'
失去 [~] shīqù'perdre'
AntiFact0幻灭 [~] huànmiè'se désillusionner'
落空 [~] luòkōng'n'aboutir à rien'
破灭 [~] pòmiè's'évanouir'
V0希望_v#1xīwàng'espérer'
QSyn梦想_nmèngxiǎng'rêve'
期望_nqīwàng'attente'
(litt.) 希冀_nxījì'espérence'
心愿_nxīnyuàn'vœu'
愿望_nyuànwànɡ'souhait'
欲望_nyùwànɡ'désir'
2'espoir'Étiquette sémantique :正面情感zhèngmiàn qínggǎn'sentiment positif'
Forme propositionnelle : 个人 X~
Régime :
N = X~
Fonctions lexicales :Magn很大 [(的)] hěndà'très grand'
极大 [(的)] jídà'extrême'
巨大 [(的)] jùdà'énorme'
莫大 [(的)] mòdà'immense'
强烈 [(的)] qiángliè'fort'
最大 [的] zuìdà'le plus grand'
AntiMagn渺茫 [(的)] miǎománg'vague'
微茫 [的] wēimáng'vague'
微弱 [的] wēiruò'faible'
一点yīdiǎn'un peu'
一缕yìlǚ'un fil'
一丝yìsī'un fil'
一线yíxiàn'un fil'
Sing一份yífèn'une portion'
一股yìgǔ'un filet'
一片yípiàn'un tapis'
Oper1感到 [~] gǎndào'ressentir'
[~] yǒu'avoir'希望 doit avoir un accompagnateur
IncepOper1萌生 [~] méngshēng'germer'
燃起 [~] ránqí'allumer'
ContOper1抱着 [~] bàozhe'porter'
抱有 [~] biǎoyǒu'porter'
怀着 [~] huáizhe'porter'
怀有 [~] huáiyǒu'porter'
心怀 [~] xīnhuái'porter au cœur'
心存 [~] xīncún'garder au cœur'
FinOper1丧失 [~] sàngshī'perdre'
失去 [~] shīqù'perdre'
FinFunc0幻灭 [~] huànmiè'se désillusionner'
落空 [~] luòkōng'n'aboutir à rien'
破灭 [~] pòmiè's'évanouir'
Magn+Oper1充满 [~] chōngmǎn'se remplir de'
满怀 [~] mǎnhuái'avoir le cœur plein de'
CausIncepOper1带给 [N =X ~] dàigěi'apporter'
[N =X ~] gěi'donner'
给予 [N =X ~] jǐyǔ'donner'
CausFunc0播种 [~] bōzhòng'semer'
点燃 [~] diǎnrán'allumer'
Figur [~ 之]huǒ'feu'
[~ 之]guāng'lumière'
[~ 的] 光芒guāngmáng'rayon'
QSyn信心xìnxīn'confiance'
QAnti绝望_njuéwàng'déception'
失望_nshīwàng'désepoir'
3'espoir'Étiquette sémantique :正面情感zhèngmiàn qínggǎn'sentiment positif'
Forme propositionnelle : 个人 X个人 Y~
Régime :
N = XN = Y~
Fonctions lexicales :Magn很大 [(的)] hěndà'très grand'
极大 [(的)] jídà'extrême'
巨大 [(的)] jùdà'énorme'
莫大 [(的)] mòdà'immense'
最大 [的] zuìdà'le plus grand'
// 厚望hòuwàng'gros espoir'
AntiMagnxiǎo'petit'
一点yīdiǎn'un peu'
一丝yìsī'un fil'
Oper12 [对 N =Y] 寄予 [~] jìyǔ'placer'
[把 ~] 寄托 [在 N =Y身上] jìtuō'placer'
ContOper12 [对 N =Y] 抱着 [~] bàozhe'porter'
[对 N =Y] 抱有 [~] biǎoyǒu'porter'
[对 N =Y] 怀着 [~] huáizhe'porter'
[对 N =Y] 心怀 [~] xīnhuái'porter au cœur'
[对 N =Y] 心存 [~] xīncún'garder au cœur'
Oper2[~] yǒu'avoir'
FinOper1丧失 [~] sàngshī'perdre'
失去 [~] shīqù'perdre'
AntiFact0幻灭 [~] huànmiè'se désillusionner'
落空 [~] luòkōng'n'aboutir à rien'
破灭 [~] pòmiè's'évanouir'
QSyn期望_nqīwàng'attente'
(litt.) 希冀_nxījì'espérence'
4'espoir'Étiquette sémantique :一种正面情感的对象yī zhǒng zhèngmiàn qínggǎn de duìxiàng'objet d'un sentiment positif'
Forme propositionnelle :[ Y 是] 个人 X~
Régime :
N = X~
Fonctions lexicales :Magn最大 [的] zuìdà'le plus grand'
Seul唯一 [(的)] wéiyī'seul'
最后 [(的)] zuìhòu'dernier'
Oper1[N =X~] gǎndào'être'
Xiaoyu Zhao, OLST © 2018
Cf. Zhao, Xiaoyu. (2018) Les collocations du champ sémantique des émotions en mandarin.
Mémoire de maîtrise, Département de linguistique et de traduction, Université de Montréal.
http://olst.ling.umontreal.ca/pdf/Zhao_Xiaoyu_2018_memoire.pdf [5Mo]