DiCoLiLex ZH

欲望 (yùwàng) n.

1'désir'Étiquette sémantique :情感qínggǎn'sentiment'
Forme propositionnelle : 个人 XY~
Régime :
Fonctions lexicales :Magn很大 [(的)] hěndà'très grand'
极大 [(的)] jídà'extrême'
巨大 [(的)] jùdà'énorme'
强烈 [(的)] qiángliè'fort'
最大 [的] zuìdà'le plus grand'
AntiMagnxiǎo'petit'
一点yīdiǎn'un peu'
一丝yìsī'un fil'
Oper1感到 [~] gǎndào'ressentir'
[~] yǒu'avoir'欲望 doit avoir un accompagnateur
IncepOper1产生 [~] chǎnshēng'produire'
萌发 [~] méngfā'germer'
萌生 [~] méngshēng'germer'
// 动心dòngxīn'commencer à avoir envie(litt.'toucher cœur')'
ContOper1怀着 [~] huáizhe'porter'
怀有 [~] huáiyǒu'porter'
心怀 [~] xīnhuái'porter au cœur'
心存 [~] xīncún'garder au cœur'
IncepPredPlus膨胀péngzhàng'se gonfler'
增加zēngjiā's'augmenter'
增强zēngqiáng'se fortifier'
FinOper1丧失 [~] sàngshī'perdre'
失去 [~] shīqù'perdre'
AntiFact0落空 [~] luòkōng'n'aboutir à rien'
CausFunc1勾起 [N =X~] gōuqǐ'évoquer'
唤起 [N =X~] huànqǐ'éveiller'
激发 [N =X~] jīfā'stimuler'
激起 [N =X~] jīqǐ'soulever'
挑起 [N =X~] tiǎoqǐ'susciter'
引发 [N =X~] yǐnfā'provoquer'
引起 [N =X~] yǐnqǐ'causer'
CausPredPlus刺激 [~] cìjī'stimuler'
Liqu1Oper1放弃 [~] fàngqì'abandonner'
Real1实现 [~] shìxiàn'réaliser'
// 得志dézhì'réaliser l'ambition'
Real2满足 [N =X~] mǎnzú'satisfaire'
Fact0满足mǎnzú'satisfaire'
NonPerm1Fact0克制 [~] kèzhì'retenir'
控制 [~] kòngzhì'contrôler'
压抑 [~] yāyì'étouffer'
抑制 [~] yìzhì'réprimer'
QSyn梦想_nmèngxiǎng'rêve'
期望_nqīwàng'attente'
(litt.) 希冀_nxījì'espérence'
心愿_nxīnyuàn'vœu'
希望_nxīwànɡ'espoir'
野心yěxīn'ambition'
愿望_nyuànwànɡ'souhait'
2'désir sexuelle'Étiquette sémantique :情感qínggǎn'sentiment'
Forme propositionnelle : 个人 XY~
Régime :
Fonctions lexicales :Magn很大 [(的)] hěndà'très grand'
极大 [(的)] jídà'extrême'
巨大 [(的)] jùdà'énorme'
强烈 [(的)] qiángliè'fort'
AntiMagn一点yīdiǎn'un peu'
一丝yìsī'un fil'
Oper1感到 [~] gǎndào'ressentir'
[~] yǒu'avoir'
IncepOper1产生 [~] chǎnshēng'produire'
IncepOper12 [对 N =Y] 产生 [~] chǎnshēng'produire'
Magn+Oper1充满 [~] chōngmǎn'se remplir de'
Real2满足 [N =X~] mǎnzú'satisfaire'
Fact0满足mǎnzú'satisfaire'
CausFunc1点燃 [N =X~] diǎnrán'allumer'
勾起 [N =X~] gōuqǐ'évoquer'
唤起 [N =X~] huànqǐ'éveiller'
激发 [N =X~] jīfā'stimuler'
激起 [N =X~] jīqǐ'soulever'
挑起 [N =X~] tiǎoqǐ'susciter'
引发 [N =X~] yǐnfā'provoquer'
引起 [N =X~] yǐnqǐ'causer'
NonPerm1Fact0克制 [~] kèzhì'retenir'
控制 [~] kòngzhì'contrôler'
压抑 [~] yāyì'étouffer'
抑制 [~] yìzhì'réprimer'
Figur [~ 的] 火花huǒhuā'étincelle'
[~ 的] 火苗huǒmiáo'flamme'
[~ 的] 火焰huǒyàn'flamme'
Qual2// 性感 [的] xìnggǎn'désirable'
QSyn情欲qínghuǒ'désir sensuel'
肉欲qínghuǒ'désir charnel'
性欲xìngyù'désir sexuel'
欲火yùhuǒ'feu de désire'
QAnti反感_nfǎngǎn'répulsion'
讨厌_ntǎoyàn'dégoût'
厌恶_nyànwù'aversion'
Non性冷淡xìnɡlěnɡdàn'indifférence sexuelle'
Xiaoyu Zhao, OLST © 2018
Cf. Zhao, Xiaoyu. (2018) Les collocations du champ sémantique des émotions en mandarin.
Mémoire de maîtrise, Département de linguistique et de traduction, Université de Montréal.
http://olst.ling.umontreal.ca/pdf/Zhao_Xiaoyu_2018_memoire.pdf [5Mo]