DiCoLiLex ZH

悲伤 (bēishāng) n.

1'tristesse'Étiquette sémantique :负面情感fùmiàn qínggǎn'sentiment négatif'
Forme propositionnelle : 个人 X 因为 Y~
Régime :
N = X~
Fonctions lexicales :Magn极大 [(的)] jídà'extrême'
巨大 [的] jùdà'énorme'
浓浓 [(的)] nóngnóng'dense'
强烈 [(的)] qiángliè'fort'
深深 [(的)] shēnshēn'profond'
特别 [的] tèbié'spécial'
AntiMagn淡淡 [(的)] dàndàn'léger'
一丝yìsī'un fil'
一点yīdiǎn'un peu'
Oper1感到 [~] gǎndào'ressentir'
[~] yǒu'avoir'
Magn+Oper1充满 [~] chōngmǎn'se remplir de'
深感 [~] shēngǎn'ressentir profondément'
满怀 [~] mǎnhuái'avoir le cœur plein de'
IncepOper1陷入 [~] xiànrù's'enfoncer'
ContOper1怀着 [~] huáizhe'porter'
心怀 [~] xīnhuái'porter au cœur'
FinOper1走出 [~] zǒuchū'sortir de'
FinFunc0释怀shìhuái'éliminer au cœur'
Liqu1Func0释怀 [~] shìhuái'éliminer au cœur'
LiquFunc0消除 [~] xiāochú'éliminer'
Real1沉浸 [(于/在) ~ (中)] chénjìn'se prolonger'
沉溺 [(于/在) ~ (中)] chénnì's'abîmer'
AntiReal1承受 [~] chénɡshòu'endurer'
Perm1Manif表达 [~] biāodá'exprimer'
流露出 [~] liúlù chū'révéler'
露出 [~] lùchū'montrer'
NonPerm1Manif掩饰 [~] yǎnshì'dissimuler'
隐藏 [~] yǐncáng'cacher'
Gener// 悲情_nbēiqíng'triste-sentiment'
[~]gǎn'sentiment'
[~] 情绪qíngxù'émotion'
[~] 心情xīnqíng'humeur'
V0悲伤_v#1bēishāng'être triste'
QSyn难过_nnánguò'tristesse'
伤悲_nshāngbēi'tristesse'
伤心_nshāngxīn'tristesse (litt.'cœur blessé')'
痛苦_ntòngkǔ'douleur'
忧伤_nyōushāng'chagrin'
QAnti高兴_ngāoxìng'contentement'
开心_nkāixīn'joie'
快乐_nkuàilè'joie'
幸福_nxìngfú'bonheur'
Xiaoyu Zhao, OLST © 2018
Cf. Zhao, Xiaoyu. (2018) Les collocations du champ sémantique des émotions en mandarin.
Mémoire de maîtrise, Département de linguistique et de traduction, Université de Montréal.
http://olst.ling.umontreal.ca/pdf/Zhao_Xiaoyu_2018_memoire.pdf [5Mo]