DiCoLiLex ZH

不安 (bù'ān) n.

1'trouble'Étiquette sémantique :负面情感fùmiàn qínggǎn'sentiment négatif'
Forme propositionnelle : 个人 X 因为 Y~
Régime :
N = X~
Fonctions lexicales :Magn极大 [(的)] jídà'extrême'
浓浓 [(的)] nóngnóng'dense'
强烈 [(的)] qiángliè'fort'
深深 [(的)] shēnshēn'profond'
AntiMagn淡淡 [(的)] dàndàn'léger'
一丝yìsī'un fil'
一点yīdiǎn'un peu'
隐隐 [(的)] yǐnyǐn'vague'
Oper1感到 [~] gǎndào'ressentir'
[~] yǒu'avoir'
IncepOper1陷入 [~] xiànrù's'enfoncer'
ContOper1怀着 [~] huáizhe'porter'
怀有 [~] huáiyǒu'porter'
心怀 [~] xīnhuái'porter au cœur'
心存 [~] xīncún'garder au cœur'
Magn+Oper1深感 [~] shēngǎn'ressentir profondément'
CausFunc0引起 [~] yǐnqǐ'causer'
LiquFunc0消除 [~] xiāochú'éliminer'
Perm1Manif流露 出 [~] liúlù chū'révéler'
露出 [~] lùchū'montrer'
NonPerm1Manif掩饰 [~] yǎnshì'dissimuler'
Gener [~]gǎn'sentiment'
[~] 情绪qíngxù'émotion'
[~ 的] 心情xīnqíng'humeur'
V0不安_v#1bù'ān'être troublé'
QSyn担心_ndānxīn'inquiétude'
担忧_ndānyōu'inquiétude'
害怕_nhàipà'peur'
焦躁_njiāozào'nervosité'
焦虑_njiāolǜ'anxiété'
焦灼_njiāozhuó'tourment'
紧张_njǐnzhānɡ'tension'
恐惧_nkǒngjù'peur'
忐忑_ntǎntè'inquiétude'
忧虑_nyōulǜ'souci'
QAnti安宁_nānníng'calme'
Xiaoyu Zhao, OLST © 2018
Cf. Zhao, Xiaoyu. (2018) Les collocations du champ sémantique des émotions en mandarin.
Mémoire de maîtrise, Département de linguistique et de traduction, Université de Montréal.
http://olst.ling.umontreal.ca/pdf/Zhao_Xiaoyu_2018_memoire.pdf [5Mo]